Sebedražský erbSebedražie - vitajte na oficiálnych stránkach obce

Obecné zastupiteľstvo

Archív: 2016 | 2015 | 2014
Zasadnutia: Február | Apríl | Jún | August | Október


Piatok 13.10. o 17:00

Pozvánka

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Zloženie sľubu poslanca – nastúpenie náhradníka
5. Kontrola uznesení
6. Návrh VZN 4/2017 o elektronických službách obce
7. Príprava hlavných úloh obce na rok 2018
8. Miestne dane na rok 2018
9. Informácia o postupe výstavby kanalizácie
10. Správa HK obce o kontrolnej činnosti
11. Rôzne - diskusia
12. Schválenie uznesenia
13. Ukončenie rokovania


Piatok 18.8. o 17:00

Uznesenie | VZN o znečisťovaní ovzdušia | 1. úprava rozpočtu


Piatok 16.6. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Zloženie sľubu poslanca – nastúpenie náhradníka
5. Kontrola uznesení
6. Záverečný účet obce
7. Správa o kontrolnej činnosti HK obce
8. Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2017
9. Rôzne - diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Ukončenie rokovania


Piatok 21.4. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Inventarizácia majetku obce za rok 2016
6. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2016
7. Protest prokurátora
8. VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácii
9. Správa HK obce
10. Rôzne - diskusia.
11. Schválenie uznesenia
12. Ukončenie rokovania


Piatok 17.2. o 17:00

Toto zasadnutie sa konalo z dôvodu práceneschopnosti poslancov v náhradnom termíne 1.3.2017.
Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica
Súvisiace dokumenty:
Schválené VZN 01-2017 | Anketa o kompostovaní | Zámer previesť majetok obce


PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Inventarizácia majetku obce za rok 2016
6. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ
7. Správa HK obce o kontrolnej činnosti za rok 2016
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Ukončenie rokovania


Úvod | Hlavná stránka


Úvod | Hlavná stránka        O našej obci | Obecný úrad | Samospráva | Život v obci | Užitočné info