Sebedražský erbSebedražie - vitajte na oficiálnych stránkach obce

Obecné zastupiteľstvo

Rok 2014: plán zasadnutí
Zasadnutia: Február | Apríl | Jún | September | Október | November | December
Archív (stará stránka)


17.12.2014

Uznesenie | Zápisnica
Súvisiace dokumenty: Návrhy zo zhromaždenia občanov | Plán zasadnutí 2015


5.12.2014 - ustanovujúce zasadnutie

Uznesenie | Zápisnica
Súvisiace dokumenty: Rozdelenia poslaneckých obvodov | Zásady odmeňovania poslancov


28.11.2014

Uznesenie
Súvisiace dokumenty: VZN 5/2014 o miestnych daniach | Rozpočet obce na rok 2015
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Návrh VZN 5/2014 o miestnych daniach
6. Návrh rozpočtu obce Sebedražie na rok 2015
7. Inventarizácia majetku obce
8. Správa o činnosti a výsledku kontrol hlavného kontrolóra
9. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015
10. Rôzne - Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Ukončenie rokovania


31.10.2014

Uznesenie | Zápisnica
Súvisiace dokumenty: Návrh VZN 4/2014 o zápise detí do ZŠ | Návrh VZN 5/2014 o miestnych daniach | Návrh rozpočtu obce Sebedražie na rok 2015
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Upozornenie prokurátora
6. Návrh VZN 4/2014 o zápise detí do ZŠ
7. Návrh VZN 5/2014 o miestnych daniach
8. Návrh rozpočtu obce Sebedražie na rok 2015
9. Správa o príprave volieb do orgánov samosprávy
10. Rôzne - diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Ukončenie rokovania


19.9.2014

Uznesenie | Zápisnica
Súvisiace dokumenty: Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2014 | VZN 2/2014 o zásobovaní pitnou vodou | VZN 3/2014 o volebnej kampani
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Upozornenie prokurátora
6. Návrh VZN 2/2014 o zásobovaní pitnou vodou
7. Návrh VZN 3/2014 o volebnej kampani
8. Čerpanie rozpočtu obce Sebedražie za 1. polrok 2014
9. Správa HK o činnosti a výsledku kontrol
10. Rôzne - diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Ukončenie rokovania


20.6.2014

Uznesenie | Zápisnica
Súvisiace dokumenty: 1. úprava rozpočtu obce Sebedražie na rok 2014
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Zmena rozpočtu obce Sebedražie na rok 2014
6. Smernica k inventarizácia majetku obce
7. Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu starostu obce na volebné a funkčné obdobie 2014 až 2018
8. Správa HK o činnosti a výsledku kontrol
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2014
10. Rôzne - Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Ukončenie rokovania


11.4.2014

Uznesenie | Zápisnica
Súvisiace dokumenty: VZN o volebných plagátoch | Zámer predaja pozemkov
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Záverečný účet obce Sebedražie za rok 2013
6. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2013
7. Vyhodnotenie plnenia Hlavných úloh obce za rok 2013
8. Výsledky hospodárenia Obecnej stavebnej spoločnosti za rok 2013
9. Internet v podmienkach obce
10. Rôzne - diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Ukončenie rokovania


14.2.2014

Uznesenie | Zápisnica
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Návrh rozpočtu obce Sebedražie na rok 2014-2016
6. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2013
7. Internet v podmienkach obce
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Ukončenie rokovania


Úvod | Hlavná stránka


Úvod | Hlavná stránka        O našej obci | Obecný úrad | Samospráva | Život v obci | Užitočné info