Sebedražský erbSebedražie - vitajte na oficiálnych stránkach obce

Obecné zastupiteľstvo

Rok 2015: plán zasadnutí | archív 2014
Zasadnutia: Február | Marec | Máj | Jún | September | November | December


Piatok 11.12. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica
Súvisiace dokumenty: Smernica pre vykonávanie inventarizácie majetku obce | Rozpočet 2016 | Hlavné úlohy 2016 | VZN 3/2015 o volebných plagátoch | Doplnok k VZN 5/2014 o odpadoch
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Príprava rozpočtu obce na rok 2016
6. Príprava hlavných úloh obce na rok 2016
7. PHSR obce na obdobie do roku 2020
8. VZN o miestnych daniach
9. VZN volebné plagáty
10. Správa audítora k účtovnej závierke
11. Správa HK o kontrolnej činnosti
12. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2016
13. Rôzne - diskusia
14. Schválenie uznesenia
15. Ukončenie rokovania


Piatok 13.11. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica
Schválené dokumenty: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra | Zámer previesť majetok obce
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Príprava rozpočtu obce na rok 2016
6. Príprava hlavných úloh obce na rok 2016
7. Inventarizácia majetku obce Sebedražie k 31.12.2015
8. Likvidácia obecnej stavebnej spoločnosti
9. PHSR obce na obdobie do roku 2020
10. Príprava VZN o miestnych daniach
11. Správa HK o kontrolnej činnosti
12. Rôzne - diskusia
13. Schválenie uznesenia
14. Ukončenie rokovania


Piatok 11.9. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Čerpanie rozpočtu obce za 1. polrok 2015
6. Ukončenie činnosti Obecnej stavebnej spoločnosti
7. Projekt „Aglomerácia Sebedražie“
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Ukončenie rokovania


Piatok 19.6. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. 1. úprava rozpočtu obce na rok 2015
6. Príprava osláv 770. výročia obce
7. Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2015
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Ukončenie rokovania


Piatok 22.5. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Záverečný účet obce za rok 2014
6. Príprava osláv 770. výročia obce
7. Informácia o priebehu pozemkových úprav
8. Správa HK o kontrolnej činnosti
9. Rôzne - Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Ukončenie rokovania


Piatok 27.3. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica
Schválené dokumenty: VZN 1/2015 - trhové miesta | VZN 2/2015 - pohrebisko
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Návrh VZN 1/2015 - trhové miesta
6. Návrh VZN 2/2015 - pohrebisko
7. Informácia o príprave osláv 770. výročia obce
8. Informácia o priebehu pozemkových úprav
9. Rôzne - diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Ukončenie rokovania


Piatok 6.2. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica
Schválené dokumenty: návrh rozpočtu | návrh VZN o trhových miestach | návrh VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Návrh rozpočtu na roky 2015-2017
6. Inventarizácia majetku obce
7. Ústna informácia o príprave investičných akcií v roku 2015
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Ukončenie rokovania


Úvod | Hlavná stránka


Úvod | Hlavná stránka        O našej obci | Obecný úrad | Samospráva | Život v obci | Užitočné info