Sebedražský erbSebedražie - vitajte na oficiálnych stránkach obce

Obecné zastupiteľstvo

Rok 2016: plán zasadnutí | archív 2015 | archív 2014
Zasadnutia: Január | Marec | Máj | Jún | September | November | December


Piatok 14.12. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie
Súvisiace dokumenty:
Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 | Schválený rozpočet obce na rok 2017 | Schválené hlavné úlohy obce na rok 2017


PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Návrh hlavných úloh obce na rok 2017
6. Návrh rozpočtu na rok 2017
7. Správa o kontrolnej činnosti HK obce
8. Plán kontrol HK na 1. polrok 2017
9. Rôzne - diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Ukončenie rokovania


Piatok 11.11. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica
Súvisiace dokumenty:
Správa o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2016 | Inventarizácia majetku obce k 31.12.2016


PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Správa o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2016
6. Príprava VZN o miestnych daniach
7. Príprava hlavných úloh na rok 2017
8. Príprava rozpočtu na rok 2017
9. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2016
10. Správa o výsledkoch a podmienkach v ZŠ za školský rok 2015-2016
11. Správa o výsledkoch a podmienkach v MŠ za školský rok 2015-2016
12. Rôzne - diskusia
13. Schválenie uznesenia
14. Ukončenie rokovania


Piatok 9.9. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica
Súvisiace dokumenty:
Pracovné stretnutia k internetovej stránke obce


PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Informácia o postupe stavebných prác
6. Projekt „Aglomerácia Sebedražie“
7. Správa HK o kontrolnej činnosti
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Ukončenie rokovania


Piatok 23.6. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica
Súvisiace dokumenty:
Schválené VZN obce o nakladaní s odpadmi


PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. VZN obce o nakladaní s odpadom (návrh)
6. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016
7. Rôzne - diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Ukončenie rokovania


Piatok 13.5. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica
Súvisiace dokumenty:
1. úprava rozpočtu obce na rok 2016


PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Záverečný účet obce za rok 2015
6. 1. úprava rozpočtu obce na rok 2016
7. Informácia o výsledku pozemkových úprav
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Ukončenie rokovania


Piatok 18.3. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica
Súvisiace dokumenty:
Vysvetlenie ku kanalizácii + výňatky zo zákona + zmluva na podpísanie


PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. Inventarizácia majetku obce za rok 2015
6. Informácia o projekte Aglomerácia Sebedražie
7. Informácia o výsledku volieb do NR SR v obci Sebedražie
8. Rôzne - diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Ukončenie rokovania


Piatok 29.1. o 17:00

Pozvánka | Uznesenie | Zápisnica

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola uznesení
5. PHSR obce na obdobie do roku 2020
6. Inventarizácia majetku obce za rok 2015
7. VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v ZŠ
8. Informácia o pozemkových úpravách
9. Správa HK o kontrolnej činnosti
10. Rôzne - diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Ukončenie rokovania


Úvod | Hlavná stránka


Úvod | Hlavná stránka        O našej obci | Obecný úrad | Samospráva | Život v obci | Užitočné info