Sebedražský erbSebedražie - vitajte na oficiálnych stránkach obce

Užitočné info

Rôzne | Dôležité dokumenty | VZN | Poriadok bohoslužieb | Internetové linky


Rôzne

2% z daní na výstavbu detského ihriska
Harmonogram vývozu plastových fliaš v roku 2016
• Knižnica: Štatút | Výpožičný poriadok
Zásady separovania plastov a skla
Virtuálny cintorín

Maľovaná mapa:
Maľovaná mapa
Regionálne médiá:
Prievidza.sme.sk
Prievidza24
RTV Prievidza

Kultúrne podujatia:
KaSS Prievidza
RKC Prievidza
Portál Čo dnes
Počasie:
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
Cestovné poriadky:
SAD Prievidza
Jednota
Kultúrny dom
Sídlisko
ACHP
Baňa Cígeľ
Koš
Cígeľ


Projekt odkanalizovania obce

Situácia - dolný koniec (podklad pre zákres domových prípojok) (1 MB)
Situácia - horný koniec (podklad pre zákres domových prípojok) (2 MB)
Príručka pre pripojenie nových kanalizačných prípojok (2 MB)


Verejná vyhláška

Stavebné povolenie 25/2015


Dôležité dokumenty

PHSR 2020 - programová štruktúra
PHSR 2020 - akčný plán
Rozpočet 2016
Hlavné úlohy 2016
Schválený rozpočet obce na rok 2015
Rozhodnutie o pozemkových úpravách
Schválený rozpočet obce na rok 2015
Územný plán (49 MB)
• Pozemkové úpravy: vyhláška | zásady | grafická úprava
Záverečný účet obce Sebedražie za rok 2013
Schválený rozpočet na rok 2014
Schválené hlavné úlohy na rok 2014
Rozpočet obce 2014-2016


Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

VZN 3/2017 - o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Sebedražie
VZN 1/2017 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
VZN 2/2016 - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
VZN 1/2016 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
VZN 5/2014 doplnok - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 3/2015 - o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani
VZN 2/2015 - prevádzkový poriadok pohrebiska
VZN 1/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Sebedražie
VZN 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Sebedražie
VZN 3/2014 ktorým sa vymedzujú miesta na vylepovanie volebných plagátov a podmienky propagácie politických subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani pre voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2014
VZN 2/2014 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
VZN 1/2014 ktorým sa vymedzujú miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov vo volebnej kampani pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014
VZN 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
VZN 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
VZN 7/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci
VZN 5/2012 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
VZN 4/2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách i školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a určenie podmienok tejto úhrady
VZN 3/2012 ktoré upravuje podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci
VZN 2/2011 o určení výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
VZN 1/2011 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o záväznej časti Územného plánu obce
VZN 2/2009 o záväznej časti Územného plánu obce
VZN 5/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2008 o miestnych daniach
VZN 4/2008 o Poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 3/2008 o miestnych daniach
VZN 2/2008 o dani z nehnuteľnosti
VZN 1/2008 ktorým sa menia niektoré VZN obce Sebedražie v súvislosti so zavedením meny euro
VZN 1/2007 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov
VZN 5/2006 ktorým sa vymedzujú miesta na vylepovanie volebných plagátov politických subjektov a nezávislých kandidátov vo volebnej kampani pre voľby do orgánov samosprávy obcí
VZN 4/2006 ktorým sa upravujú podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi
VZN 3/2006 ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnej pomoci
VZN 2/2006 zásady hospodárenia s majetkom obce
VZN 1/2006 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa
VZN 4/2005 o zdravom životnom prostredí a udržiavaní čistoty a poriadku na na území obce
VZN 3/2005 o poriadku pre pohrebiská
VZN 2/2005 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce
VZN 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
VZN 7/2004 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN 6/2004 o miestnych daniach
VZN 5/2004 o dani z nehnuteľnosti
VZN 2/2004 o určení školských obvodov v obci Sebedražie
VZN 1/2004 o ochrane pred zdraviu škodlivými faktormi


Internetové linky

Ústredný portál verejných služieb
Elektronická zbierka zákonov
Katastrálny portál
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Voľné pracovné miesta v prievidzskom regióne
Zodpovedné používanie internetu
Informačné centrum mladých
• Zdravotníctvo: Nemocnica Bojnice | Uniklinika Prievidza
Turisticko-informačná kancelária Prievidza
• Bojnice: Zámok | ZOO
Hornonitriansky banský skanzen
Hornonitrianske múzeum


Úvod | Hlavná stránka


Úvod | Hlavná stránka        O našej obci | Obecný úrad | Samospráva | Život v obci | Užitočné info